Gedragscode vrijwilligers

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en deelnemers aan het kindervakantiewerk zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Er is echter wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen vrijwilligers en kinderen die bij ons komen absoluut ontoelaatbaar zijn!

In art. 249 van het Wetboek van Strafrecht staat: Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie). Daarnaast is iedere vorm van seksuele toenadering met jeugdigen beneden de 16 jaar verboden (Wetboek van Strafrecht: artikel 244, 245, 247, 248a, 249). Ook afbeeldingen maken van seksuele gedragingen van iemand die nog geen 18 jaar is, is verboden (Wetboek van Strafrecht: artikel 240b).

Daarom heeft de stichting Kindervakantiewerk Tilburg in het "handboek voor bestuursleden" een procedure 'ongewenst gedrag' opgenomen, welke in overleg met de afdelingen en het AMK is opgesteld. In deze procedure is vastgelegd wat binnen het kindervakantiewerk wordt verstaan onder ongewenst gedrag en welke stappen kunnen worden genomen om dat te voorkomen, signaleren of aanpakken.

Daarnaast hebben wij als kindervakantiewerk Loven-Besterd voor al onze vrijwillig(st)ers een gedragscode opgesteld. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en niet tegen de gedragscode in zult handelen of in het verleden hebt gehandeld.
 1. De vrijwillig(st)er moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De vrijwillig(st)er onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de deelnemer in zijn waardigheid aantast.
 3. De vrijwillig(st)er dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel noodzakelijk is. De vrijwillig(st)er ontvangt de deelnemer niet bij hem thuis.
 4. De vrijwillig(st)er onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de deelnemer. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwillig(st)er en deelnemer tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De vrijwillig(st)er mag de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De vrijwillig(st)er zal tijdens kampen, reizen, uitstapjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met deelnemers en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleed-, was- of slaapvertrekken.
 7. De vrijwillig(st)er heeft de plicht de deelnemer naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de deelnemer is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de vrijwillig(st)er gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen vertrouwenspersonen.
 9. De vrijwillig(st)er krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. De vrijwillig(st)er heeft in het verleden op geen enkele wijze gedrag vertoond dat in strijd is met deze gedragscode.
 11. De vrijwillig(st)er is in het verleden niet door justitie veroordeeld voor enig feit waarop deze gedragscode betrekking heeft.
 12. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwillig(st)er in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon.
 13. De vrijwillig(st)er is op de hoogte van het huishoudelijk reglement, te vinden in het draaiboek, de blauwe map en tijdens de week op het mededelingenbord, en dient zich te houden aan dit huishoudelijke reglement.


Overtreding van deze code leidt tot de tucht- of klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer een vrijwillig(st)er wordt verdacht van strafbare feiten van seksueel misbruik van deelnemers zal het bestuur van de afdeling de politie inschakelen.

Deze gedragscode is op 11 maart 2012 vastgesteld door het bestuur van Kindervakantiewerk Loven-Besterd. Herzien op 8 mei 2019.